Användarvillkor intressenterAnvändarvillkor nyhetsbrevCookie PolicyIntegritetspolicyIntegritetspolicy upphovspersonerKontakta ossPrivacy policy rights holders and contractors

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2022-03-08

Inom Norstedts Förlagsgrupp värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter för här beskrivna ändamål. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Norstedts Förlagsgrupp AB, org.nr. 556045-7748, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av Norstedts Förlagsgrupp. Information om hur du kontaktar oss finns i de olika avsnitten under sektion 5 nedan.

4.1 Norstedts Förlagsgrupp samlar in personuppgifter om dig som privatperson i olika sammanhang och tillfällen, ex. vis om:

  • du är medlem i Böckernas Klubb och/eller Barnens Bokklubb,
  • du genomför ett köp på BarnensBokklubb.se,
  • du registrerar dig som prenumerant av våra nyhetsbrev,
  • du kontaktar vår kundtjänst,
  • du registrerar dig som ansökande av recensionsexemplar av nyutgivningar,
  • du spontant skickar in/lämnar manus till ett av våra förlag,
  • du erbjuds av oss vara del av vårt kontaktnät för spridning av våra verk,
  • du bjuds in till olika evenemang vi arrangerar,
  • det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Norstedts Förlagsgrupp.

4.2 Norstedts Förlagsgrupp samlar även in information genom egna eller tredjepartscookies och liknande uppföljningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter och val när du besöker någon av våra webbplatser. Mer information om Norstedts Förlagsgrupps användning av cookies framgår av Norstedts Förlagsgrupps Cookiepolicy.

5.1.1 Ändamål

För att kunna hantera medlemskap i bokklubbarna.

5.1.2 Behandlingar som utförs

Utskick av bokklubbstidningar samt bilagor

Leverans av varor (inklusive avisering)

Identifikation och ålderskontroll (Barnens Bokklubb)

Hantering av betalning

Hantering av returer, reklamations- och garantiärenden

Utskick av inbjudningar till event/författarträffar eller motsvarande inom Norstedts Förlagsgrupp

Statistiska bearbetningar som stöd för att utveckla tjänsten samt skapa mer relevanta erbjudanden

5.1.3 Kategorier av personuppgifter

Namn,

personnummer,

kontaktuppgifter (adress, e-post och telefon),

kreditupplysning från kreditupplysningsföretag,

köpinformation, barns födelsedatum (för att placeras i rätt medlemskategori i Barnens Bokklubb)

5.1.4 Laglig grund

Fullgörande av våra åtaganden i anslutning till avtalet om medlemskap (Medlemsvillkor). Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden enligt avtal inte fullgöras och vi måste neka dig medlemskap.

5.1.5 Lagringsperiod

Medlemskapet och privat information så länge medlemskapet varar och för en tid om 12 månader efter uppsägning. Under denna tid kan Norstedts förlagsgrupp kontakta dig med erbjudande om nytt medlemskap. Köprelaterad information sparas 12 månader efter beställning och leverans.

5.1.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

e-post: Barnens Bokklubb: kundservice@barnensbokklubb.se

e-post: Böckernas Klubb: kundservice@bockernasklubb.se

5.2 För dig som genomför ett köp på Barnensbokklubb.se

5.2.1 Ändamål

För att kunna hantera köp med leverans i barnensbokklubb.se

5.2.2 Behandlingar som utförs

Leverans av varor (inklusive avisering)

Hantering av betalning

Hantering av returer, reklamations- och garantiärenden

Utskick av erbjudanden från Norstedts förlagsgrupp.

5.2.3 Kategorier av personuppgifter

Namn,

personnummer,

kontaktuppgifter (adress, e-post och telefon),

kreditupplysning från kreditupplysningsföretag,

5.2.4 Laglig grund

Fullgörande av våra åtaganden i anslutning till villkoren för ett köp. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och köpet går inte genom.

5.2.5 Lagringsperiod

12 månader efter datum för din lagda order. Under denna tid kan du få erbjudanden av Norstedts förlagsgrupp. Därefter tas dina personuppgifter bort.

5.2.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

e-post: Barnens Bokklubb: kundservice@barnensbokklubb.se

5.3 För dig som deltar i en marknadsundersökning eller liknande

5.3.1 Ändamål: Marknadsundersökning eller liknande

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att ge dig möjligheten att frivilligt delta i digitala undersökningar eller liknande för att hjälpa oss att förbättra vår tjänst och vårt utbud.

5.3.2 För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

e-postadress.

5.3.3 Systeminformation

Personuppgifter för ovan ändamål behandlas ifrån fall till fall avsedda system, utifrån typ av aktivitet.

5.3.4 Vart behandlas personuppgifter

Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

5.3.5 Laglig grund

Personuppgifter för ovan ändamål behandlar vi i kontakten med dig under den lagliga grunden intresseavvägning och de personuppgifter som behandlas under själva marknadsundersökningen utifrån ditt samtycke.

5.3.6 Lagringsperiod

Personuppgifter för ovan ändamål lagras under tiden för den aktuella marknadsundersökningen (inklusive eventuell utvärdering), dock maximalt i ett år efter att marknadsundersökningen genomförts. Därefter raderas eller avidentifieras dina personuppgifter.

5.3.7 Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader

5.4 För dig som prenumerant för ett av våra nyhetsbrev

5.4.1 Ändamål

För att marknadsföra nyheter, erbjudanden och rekommendationer

5.4.2 Behandlingar som utförs

Distribution av nyhetsbrev med aktuell information och erbjudanden via e-post

5.4.3 Kategorier av personuppgifter

e-post

5.4.4 Laglig grund

I enlighet med avtal genom användarvillkoren för våra nyhetsbrev.

5.4.5 Lagringsperiod

Tills nyhetsbrevet blir uppsagd. I varje nyhetsbrev informeras prenumeranten om möjligheten att avregistrera sig för fortsatta nyhetsbrev.

5.4.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

e-post: kommunikation@norstedts.se

5.5 För dig som kontaktar vår kundtjänst

5.5.1 Ändamål

För att kunna hantera kundtjänstärenden

5.5.2 Behandlingar som utförs

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till vår kundtjänst.

Identifiering.

Hantera klagomål

Support

5.5.3 Kategorier av personuppgifter

Namn,

personnummer,

kontaktuppgifter (adress, e-post och telefon),

din korrespondens innefattande uppgift om ditt kundtjänstärende.

5.5.4 Laglig grund

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden.

5.5.5 Lagringsperiod

Till dess att kundtjänstärendet är avslutat.

5.5.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

e-post: order@norstedts.se

5.6 För dig som ansöker om eller får recensionsexemplar av nyutgivningar

5.6.1 Ändamål

För att kunna hantera beställningar av recensionsexemplar

5.6.2 Behandlingar som utförs

Utskick, behandling och leverans av recensionsexemplar av böcker.

5.6.3 Kategorier av personuppgifter

Namn,

kontaktuppgifter (e-post, adressuppgifter),

motivering,

företag/titel

5.6.4 Laglig grund

Fullgörande av våra åtaganden enligt avtal som upprättas vid registrering för beställning av recensionsexemplar. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi måste neka dig möjlighet att beställa.

5.6.5 Lagringsperiod

Dina personuppgifter från ansökan om recensionsexemplar sparas i 6 månader från datum för den senaste beställningen av ett recensionsexemplar.

5.6.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

e-post: kommunikation@norstedts.se

5.7 För dig som spontant skickar in/lämnar manus till ett av våra förlag

5.7.1 Ändamål

För att kunna hantera spontanmanus med följebrev

5.7.2 Behandlingar som utförs

Registrering av personuppgifter för identifikation

Kommunikation med upphovspersonen

5.7.3 Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post, telefon

Adressuppgifter

Följebrev och manuskript

5.7.4 Laglig grund

Intresseavvägning. Fullgörande av våra åtaganden enligt användarvillkoren för spontan inlämning av manus. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan inte ta emot ditt manus för bedömning.

5.7.5 Lagringsperiod

Vi sparar inlämnade manuskript och medföljande information för en tid upp till maximalt 5 år efter inlämning. Därefter arkiveras samtliga manus på Centrum för Näringslivshistoria i företagshistoriskt intresse och framtida forskningssyfte.

5.7.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

Om du i efterhand vill ändra dina personuppgifter eller återkalla ditt manus, går det bra att vända sig till det av våra förlag du lämnat in ditt manus till:

Norstedts via e-post: manushantering@norstedts.se,

Rabén & Sjögren via e-post: manushantering@rabensjogren.se,

B. Wahlströms via e-post: manushantering@wahlstroms.se

5.8 För dig som registrerad intressent för inbjudningar mm till olika evenemang inom Norstedts Förlagsgrupp

5.8.1 Ändamål

För att kunna genomföra evenemang i syfte att sprida information om verket

5.8.2 Behandlingar som utförs

Kontakt med relevanta personer för inbjudningar

Hantera inbjudningslistor

Kommunikation av inbjudan med uppföljning och hantering av anmälan

Genomförande av evenemang (mottagande av gäster)

Uppföljning av evenemang

5.8.3 Kategorier av personuppgifter

Namn

E-postadress

Postadress

5.8.4 Laglig grund

Avtal, såsom uppdragsavtal alternativt författaravtal, eller intresseavvägning, med användarvillkor, för registrerad som intressent för eventinbjudningar. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi måste neka dig att bli registrerad.

5.8.5 Lagringsperiod

Till dess du som inbjuden avregistrerar dig. I varje inbjudan informeras du om möjligheten att avregistrera dig för fortsatta inbjudningar.

5.8.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

e-post: kommunikation@norstedts.se

5.9 När det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Norstedts Förlagsgrupp

5.9.1 Ändamål

För att kunna fullgöra Norstedts Förlagsgrupps rättsliga förpliktelser

5.9.2 Behandlingar som utförs

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut t ex bokföringslagen eller reglerna om produktansvar, t ex vid återkallande av en vara.

5.9.3 Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefon), betalningshistorik, betalningsinformation, din korrespondens

5.9.4 Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

5.9.5 Lagringsperiod

Dina personuppgifter kan komma att sparas efter ovan nämnda lagringstider under respektive tjänst alternativt till dess att ärendet är avslutat om krav på ytterligare lagring finns t.ex. i bokföringslagen

5.9.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

E-post: order@norstedts.se

Säkerheten, integriteten och sekretessen kring dina personuppgifter är väldigt viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade att skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande, användning och förändring. Från tid till annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande sådana. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit alla rimliga åtgärder, saknas säkerhetsåtgärder som är fullständigt säkra. Vi ber dig därför omedelbart informera oss om misstänkta aktiviteter som du eventuellt upptäcker i någon av nämnda ändamål.

7.1 Norstedts Förlagsgrupp kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtalet med dig eller för fullgörande av avtal med Norstedts Förlagsgrupps leverantörer och samarbetspartners, s.k. personuppgiftsbiträden i områden som IT, betalningar, marknadsföring och distribution.

7.2 Om personuppgifter lämnas ut till företag som behandlar personuppgifter för Norstedts Förlagsgrupps räkning ingår vi ett biträdesavtal med denna part. Vi anlitar endast personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

7.3 När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in och behandlar informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden).

7.4 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till självständigt personuppgiftsansvariga om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata Norstedts Förlagsgrupps rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. För denna grupp ingår vi inte ett personuppgiftsbiträdesavtal då de själva styr behandling av personuppgifterna under egna villkor och integritetspolicys.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi kan komma att samla in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Om sådana uppgifter enligt ovan samlas in, faller de inom ramen av laglig grund och lagringsperiod i enlighet med de tjänster du använder.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Om det sker undantag från detta, får personuppgiftsbiträdet, såsom personuppgiftsbiträden inom EU/EES, endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Vi säkrar också upp att en skyddsnivå kan upprättas såsom om biträdet vore stationerad inom EU/EES.

Information som tillhandahålls av Norstedts Förlagsgrupp kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Norstedts Förlagsgrupp. Vi ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom den information som avser behandling av personuppgifter och som finns tillgänglig på respektive webbplats.

11.1 Du har som registrerad rätt att få tillgång till personuppgifter om dig själv. Du kan erhålla kostnadsfri information om bl.a. vilka personuppgifter som Norstedts Förlagsgrupp behandlar om dig och i vilket syfte. Du har vidare rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandlingen av personuppgifterna eller att invända mot personuppgiftsbehandlingar vi gör under den lagliga grunden intresseavvägning. Vänligen notera att vissa av rättigheterna enbart gäller i särskilda situationer, exempelvis rätten till dataportabilitet som enbart gäller i det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och att behandlingen sker automatiserat.

11.2 Vill du ha hjälp med något av ovanstående eller något annat kring dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktvägar som här anges för respektive ändamål så hjälper vi dig.

11.3 Du har även rätt att när som helst vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter av oss behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Tag då kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: www.datainspektionen.se

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Norstedts Förlagsgrupp genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera dig som registrerad via e-post innan förändringarna träder i kraft. Integritetspolicyn kommer också vara publicerad på våra webb-platser:

www.norstedts.se

www.rabensjogren.se

www.wahlstroms.se

www.brombergs.se

www.printzpublishing.se

www.massolit.se

www.barnensbokklubb.se

www.bockernasklubb.se

www.tiden.se

Senast uppdaterad 2022-03-08

/Norstedts Förlagsgrupp AB